De oudervereniging

Ons IKC werkt samen met een oudervereniging. Deze vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur legt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering verantwoording af aan de leden over de besteding van de middelen, middels een (financieel) jaarverslag.
Ouders worden lid van de oudervereniging wanneer de jaarlijkse ouderbijdrage voldaan wordt, in de eerste maanden van het schooljaar.
 
De oudervereniging biedt ondersteuning aan het team en verzorgt allerlei activiteiten binnen ons IKC. Denk bijvoorbeeld aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, laatste schooldag, het schoolreisje en de schoolblijf activiteit.
 
De overheid draagt zorg voor een sobere bekostiging van het onderwijs. Voor extra's is de school aangewezen op de ondersteuning en financiële bijdrage van de oudervereniging.
 
Lidmaatschap van de oudervereniging is vrijwillig. Er is dus geen sprake van een verplicht lidmaatschap, of een verplichte ouderbijdrage. Echter, deelname aan extra activiteiten, die samen met de oudervereniging worden georganiseerd, zoals een schoolreisje, kunnen alleen doorgang vinden indien de ouderbijdrage voldaan is. Indien u dus besluit de ouderbijdrage niet te voldoen, betekent dit, dat uw kind niet aan de extra activiteiten die dankzij de oudervereniging tot stand zijn gekomen mee kan doen. Dit vinden we erg vervelend voor deze kinderen. Deze kinderen blijven bijvoorbeeld tijdens de schoolreis op het IKC. Wij gaan ervan uit dat u graag de ouderbijdrage voldoet, want er worden leuke en gezellige activiteiten mee georganiseerd voor uw kinderen.
Wij vinden het een aanrader!
Ouders die deze bijdrage om financiële redenen niet kunnen voldoen, worden verzocht contact op te nemen met de penningmeester van de oudervereniging (Wendy Wulms) of met de directeur (Margo Jacobs).
Er wordt dan contact gezocht met de stichting leergeld, om zo tot een oplossing te komen.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 26,50.
De bijdrage is onderverdeeld in € 12,00 ouderbijdrage en € 14,50 voor de schoolreis en schoolblijf activiteit.
 
Wanneer uw kind instroomt, gelden de volgende bedragen:
De maand nadat uw kind 4 jaar wordt is de bijdrage € 1,20 p/mnd. en  € 14,50 voor de schoolreis en schoolblijf.
 
Op ons IKC wordt het ene jaar een schoolreis georganiseerd en in het andere jaar is er sprake van een "schoolbijf" Op die manier kunnen we in het jaar van de "schoolblijf", budget overhevelen naar het jaar dat de schoolreis is. Een schoolreis kost namelijk ruim meer dan de jaarlijkse bijdrage en een schoolblijf kost minder dan de jaarlijkse bijdrage.
Op die manier voorkomen we dat de ouderbijdrage jaarlijks wisselt.
 
In twee jaar tijd wordt het ouderbijdrage deel van de schoolreis dus ook daadwerkelijk helemaal besteed aan de schoolreis en aan de schoolblijf activiteit.
 
De oudervereniging werkt met een automatische incasso, om voor u en voor ons de administratieve last zo laag mogelijk te houden.
Deze machtiging moet eenmalig door u getekend worden.
De getekende automatische incasso geldt dan voor de gehele schoolloopbaan van uw kinderen.
Het bedrag zal jaarlijks in de eerste week van oktober worden afgeschreven van uw rekening.
Zoals altijd geldt bij een automatische incasso, kunt u altijd binnen een bepaalde periode het geld laten terugboeken. Ook ontvangt u een formulier waarmee u ten alle tijden de incasso weer kunt intrekken.
U kunt de het machtigingsformulier opvragen op het IKC, of bij de penningmeester van de oudervereniging.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om met een automatische incasso te werken, dan vragen we u contact op te nemen met de penningmeester van de oudervereniging.
Jaarlijks organiseert de oudervereniging een jaarvergadering waarin zaken aan de orde komen als kascontrole, financieel jaarverslag, activiteitenverslag en bestuurszaken. Indien de hoogte van de ouderbijdrage wijzigt, wordt dit ook aan de leden tijdens de jaarvergadering ter instemming voorgelegd. De datum van de jaarvergadering vindt u terug in de schoolkalender op ons ouderportaal.
 
IKC Leuken in beeld