Wat doet de MR zoal?

Op IKC Leuken is een M.R. (medezeggenschapsraad) opgericht, die het recht heeft om over allerlei schoolzaken mee te denken, te adviseren en/of te beslissen (advies- en instemmingsrecht). In de praktijk betekent dit dat de M.R. steeds (gevraagd en ongevraagd!) haar advies dan wel instemming kan geven over het beleid van de school, zoals dat door directie en team wordt (uit)gevoerd. In de medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Zij vertegenwoordigen hun achterban.

Ongeveer zes keer per jaar vergadert de M.R. over diverse zaken. U bent daarbij van harte uitgenodigd voor het eerste deel van de vergadering. De agenda en notulen van de MR worden op de website geplaatst. U kunt de MR bereiken via het mailadres van de MR. Zou u als ouder een bepaalt onderwerp in willen brengen, mailt u dan naar de secretaris via het mail adres:  
mr.leuken@meerderweert.nl.
 
De MR heeft een instemmingsbevoegdheid tot o.a.:
- Verandering van onderwijskundige doelstellingen
- Vaststellen of wijzigen van de samenstelling van de formatie
- Vaststellen of wijzigen van het schoolreglement
- Vaststelling of wijziging op het gebied van de veiligheids-, de gezondheids- en welzijnsbeleid.

De MR heeft een adviesbevoegdheid over o.a.:
- Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school.
- Regeling van de vakantie
IKC Leuken in beeld